สรุปจำนวนประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ


 รายงาน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ตามแบบ สขร.1

 แบบฟอร์ม เอกสาร คู่มือ
 แบบฟอร์ม ข้อมูลราคากลาง
 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง)
 คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง และราคากลาง ทร.

 จัดการข้อมูลประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 เพิ่มประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
 แก้ไขประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
 ลบประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
 เพิ่มผลการจัดซื้อจ้าง กองทัพเรือ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
E-mail : webmaster@navy.mi.th | โทร. 57822