หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 14
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 34
- กรมการขนส่งทหารเรือ 503
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 798
- กรมกำลังพลทหารเรือ 8
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 18
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 1412
- กรมพลาธิการทหารเรือ 2209
- กรมแพทย์ทหารเรือ 245
- กรมยุทธการทหารเรือ 0
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 40
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 435
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 321
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 24
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1447
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 0
- กรมสารบรรณทหารเรือ 47
- กรมสารวัตรทหารเรือ 13
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 682
- กรมอุทกศาสตร์ 443
- กรมอู่ทหารเรือ 1055
- กองการบินทหารเรือ 640
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 12
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 508
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 89
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 3
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 43
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 80
- ฐานทัพเรือสงขลา 66
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 226
- ทัพเรือภาคที่ 1 101
- ทัพเรือภาคที่ 2 82
- ทัพเรือภาคที่ 3 74
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 102
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 45
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 88
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 35
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 259
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 37
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 645
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 21
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 39
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 47
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 425
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 793
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 37
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 55
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 644
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 944