หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 15
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 34
- กรมการขนส่งทหารเรือ 577
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 841
- กรมกำลังพลทหารเรือ 8
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 26
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 1529
- กรมพลาธิการทหารเรือ 2545
- กรมแพทย์ทหารเรือ 282
- กรมยุทธการทหารเรือ 0
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 62
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 492
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 355
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 27
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1619
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 0
- กรมสารบรรณทหารเรือ 62
- กรมสารวัตรทหารเรือ 18
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 761
- กรมอุทกศาสตร์ 519
- กรมอู่ทหารเรือ 1170
- กองการบินทหารเรือ 666
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 12
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 508
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 97
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 3
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 57
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 80
- ฐานทัพเรือสงขลา 67
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 249
- ทัพเรือภาคที่ 1 106
- ทัพเรือภาคที่ 2 82
- ทัพเรือภาคที่ 3 74
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 120
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 110
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 116
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 64
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 298
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 38
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 727
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 23
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 42
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 57
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 427
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1085
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 38
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 67
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 789
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1079