หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 15
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 34
- กรมการขนส่งทหารเรือ 600
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 884
- กรมกำลังพลทหารเรือ 8
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 26
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 1580
- กรมพลาธิการทหารเรือ 2623
- กรมแพทย์ทหารเรือ 306
- กรมยุทธการทหารเรือ 0
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 78
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 537
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 360
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 27
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1690
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 0
- กรมสารบรรณทหารเรือ 66
- กรมสารวัตรทหารเรือ 18
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 791
- กรมอุทกศาสตร์ 520
- กรมอู่ทหารเรือ 1246
- กองการบินทหารเรือ 669
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 12
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 508
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 140
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 3
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 59
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 80
- ฐานทัพเรือสงขลา 83
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 265
- ทัพเรือภาคที่ 1 111
- ทัพเรือภาคที่ 2 82
- ทัพเรือภาคที่ 3 74
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 122
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 120
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 223
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 76
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 312
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 38
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 743
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 26
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 42
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 60
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 427
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1147
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 37
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 67
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 829
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1142