หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 14
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 34
- กรมการขนส่งทหารเรือ 448
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 738
- กรมกำลังพลทหารเรือ 8
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 18
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 1273
- กรมพลาธิการทหารเรือ 1992
- กรมแพทย์ทหารเรือ 179
- กรมยุทธการทหารเรือ 0
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 38
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 396
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 281
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 21
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1415
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 0
- กรมสารบรรณทหารเรือ 38
- กรมสารวัตรทหารเรือ 11
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 609
- กรมอุทกศาสตร์ 398
- กรมอู่ทหารเรือ 991
- กองการบินทหารเรือ 578
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 12
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 346
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 46
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 2
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 27
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 79
- ฐานทัพเรือสงขลา 66
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 166
- ทัพเรือภาคที่ 1 85
- ทัพเรือภาคที่ 2 66
- ทัพเรือภาคที่ 3 74
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 93
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 70
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 32
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 191
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 27
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 625
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 19
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 32
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 47
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 424
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 607
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 34
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 34
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 624
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 884