หน่วย จำนวนประกาศ
- กรม ร.3 พล.นย. 15
- กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐท.สส. 39
- กรมการขนส่งทหารเรือ 603
- กรมการเงินทหารเรือ 2
- กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 918
- กรมกำลังพลทหารเรือ 8
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 53
- กรมข่าวทหารเรือ 26
- กรมช่างโยธาทหารเรือ 1640
- กรมพลาธิการทหารเรือ 2769
- กรมแพทย์ทหารเรือ 330
- กรมยุทธการทหารเรือ 0
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 135
- กรมโรงงาน ฐท.สส. 537
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 368
- กรมส่งกำลังทหารเรือ 27
- กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1715
- กรมสวัสดิการทหารเรือ 2
- กรมสารบรรณทหารเรือ 69
- กรมสารวัตรทหารเรือ 21
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 825
- กรมอุทกศาสตร์ 529
- กรมอู่ทหารเรือ 1300
- กองการบินทหารเรือ 701
- กองการฝึก กองเรือยุทธการ 0
- กองช่างโยธา ฐท.สส. 12
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 540
- กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 6
- กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2
- กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 10
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กร. 1
- กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 0
- กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ 1
- กองเรือยุทธการ 152
- กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 0
- การท่าเรือสัตหีบ 3
- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 69
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 1
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 66
- ฐานทัพเรือพังงา 80
- ฐานทัพเรือสงขลา 83
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 266
- ทัพเรือภาคที่ 1 113
- ทัพเรือภาคที่ 2 82
- ทัพเรือภาคที่ 3 77
- ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 125
- พัน.ปบค.2 กรม ป.พล.นย. 0
- พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. 0
- พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. 4
- พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. 0
- พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. 0
- โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 261
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 349
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 75
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 92
- โรงเรียนนายเรือ 376
- ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. 1
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 38
- ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. 753
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 3
- สน.ผชท.ไทย/มาดริด 0
- สน.ผชท.ไทย/ลอนดอน 0
- สน.ผชท.ไทย/สิงคโปร์ 0
- สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ 4
- สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 28
- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 1
- สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 42
- สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0
- สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 67
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 427
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1155
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 37
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 67
- อู่ทหารเรือพระจุลจอลเกล้า อร. 834
- อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร. 1196