แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปีงบประมาณ
 ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปจำนวนประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ


 รายงาน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ตามแบบ สขร.1
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างรายเดือน/รายปี

 แบบฟอร์ม เอกสาร คู่มือ
 แบบฟอร์ม ข้อมูลราคากลาง
 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง)
 คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง และราคากลาง ทร.

 จัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปีงบประมาณ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 เพิ่มข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แก้ไขข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือการประกาศข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 จัดการข้อมูลประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 เพิ่มประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
 แก้ไขประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
 ลบประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
 เพิ่มผลการจัดซื้อจ้าง กองทัพเรือ

แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิเคราะห์และประเมินผล สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 54966