หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
กห0519.1.4/834 จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารพักสัญญาบัตรอาวุโส SOQ.3 ค่ายกรมหลงชุมพร จำนวน 55 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,579,352.00
เมื่อ 09/11/2566
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ย. 2566 - 16 พ.ย. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห0519.1.4/833 จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารพักสัญญาบัตรโสด BOQ.4 ค่ายกรมหลงชุมพร จำนวน 74 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 4,147,588.00
เมื่อ 09/11/2566
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ย. 2566 - 16 พ.ย. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  
กห0519.1.4/832 จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารพักสัญญาบัตรโสด BOQ.3 ค่ายกรมหลงชุมพร จำนวน 74 รายการ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 4,064,588.00
เมื่อ 09/11/2566
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 พ.ย. 2566 - 16 พ.ย. 2566 / เวลา 0900 - 1000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 16 พ.ย. 2566 / เวลา 1100 - 0000 น.
   โดย : จ่าเอก ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว