หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
จัดซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ให้แก่ ฐตร.ทรภ.๑ จำนวน ๒ ระบบ   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / ซื้อ 1,920,000.00
เมื่อ 29/06/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 06 ก.ค. 2561 / เวลา 0930 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
2/งป.2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ให้แก่ ฐตร.ทรภ.๑ จำนวน ๒ ระบบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / ซื้อ 1,920,000.00
เมื่อ 18/06/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : 18 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
1/งป.2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ให้แก่ ฐตร.ทรภ.๑ จำนวน ๒ ระบบ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 1,920,000.00
เมื่อ 05/06/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 มิ.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 360,000.00
เมื่อ 26/02/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 479,680.00
เมื่อ 28/02/2561
[รายละเอียด]
บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 391,008.00
เมื่อ 28/02/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
ซื้อวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑๑ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 371,880.00
เมื่อ 15/02/2561
[รายละเอียด]
บริษัท ราชาอะไหล่ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ ๙๕) จำนวน ๕,๙๐๕.๐๙ ลิตร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 168,000.00
เมื่อ 30/01/2561
[รายละเอียด]
กิจการสถานีบริการยา่นยนต์สวัสดิการร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จัดซื้อวัสดุสายพลาธิการ จำนวน ๒๕ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 193,210.00
เมื่อ 09/01/2561
[รายละเอียด]
ร้าน เอที อินเตอร์เทรด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จ้างทำของที่ระลึก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 144,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
ร้าน พี.พี.พานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
ซื้ออุปกรณ์การข่าว จำนวน ๗ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 144,700.00
เมื่อ 06/01/2560
[รายละเอียด]
ร้าน เอที อินเตอร์เทรด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จ้างทำวัสดุ จำนวน ๔ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / จัดจ้าง 112,000.00
เมื่อ 10/11/2560
[รายละเอียด]
ร้าน พี.พี.พานิช
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทรภ.๑ จำนวน ๑๙ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 149,990.00
เมื่อ 29/11/2560
[รายละเอียด]
บริษัท ซิกม่า ออโต้เมค จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๘๔ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 160,430.00
เมื่อ 30/10/2560
[รายละเอียด]
ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ (เตาถ่าน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น  
จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ รายการ
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 243,700.00
เมื่อ 30/10/2560
[รายละเอียด]
ร้าน โฮมอิเลคทริก
[รายละเอียด]
  หน่วย : ทัพเรือภาคที่ 1
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี นพดล ปักปิ่น