หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
เลขที่โครงการ 61087084558 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 7,838,900.00
เมื่อ 04/09/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61087549900 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่ายเพื่อการบริหารจัดการสนามบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 9,390,790.00
เมื่อ 04/09/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 04 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 20 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61087549900 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่ายเพื่อการบริหารจัดการสนามบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 9,390,790.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077303649 ประกวดราคาซื้อเสากั้นทางเดินสแตนเลส [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 810,000.00
เมื่อ 24/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 ส.ค. 2561 - 02 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 03 ก.ย. 2561 - 03 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 04 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61017060141 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์การท่าอากาศยานอู่ตะเภา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,924,000.00
เมื่อ 20/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 20 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 29 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 30 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61057360237 ประกวดราคาซื้อระบบตรวจ Wind Shear (LLWAS) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 75,999,960.00
เมื่อ 20/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 20 ส.ค. 2561 - 17 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077303326 การซื้อ่เครื่องตรวจจับโลหะ โดยวิธีคัดเลือก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 959,790.00
เมื่อ 02/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61087084558 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 7,838,900.00
เมื่อ 09/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61087085365 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการกำจัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,500,000.00
เมื่อ 09/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 09 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61017060141 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์การท่าอากาศยานอู่ตะเภา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,924,000.00
เมื่อ 07/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61087024976 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศและอุปกรณ์ปร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 42,571,400.00
เมื่อ 07/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 07 ส.ค. 2561 - 27 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077300312 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 39,482,700.00
เมื่อ 06/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61057360237 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกดราคาซื้อระบบตรวจ Wind Shear (LLWAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 75,999,960.00
เมื่อ 03/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077203927 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภค [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 120,000,000.00
เมื่อ 03/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2561 - 03 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077433681 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ (X-ray) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14,477,100.00
เมื่อ 03/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077289299 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ทางวิ่ง 18 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 66,280,300.00
เมื่อ 03/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2561 - 03 ก.ย. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 04 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 05 ก.ย. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077300925 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14,600,000.00
เมื่อ 03/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077303880 ประกวดราคาซื้อแผงกั้นทางเดินสแตนเลสแบบไม่มีล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,275,000.00
เมื่อ 02/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 02 ส.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 ส.ค. 2561 - 13 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61087024976 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศและอุปกรณ์ปร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 42,571,400.00
เมื่อ 01/08/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077300312 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 39,482,700.00
เมื่อ 31/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077289299 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ทางวิ่ง 18 [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 66,280,300.00
เมื่อ 26/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077300925 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14,600,000.00
เมื่อ 26/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077203927 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภค [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 120,000,000.00
เมื่อ 26/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077433681 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ (X-ray) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14,477,100.00
เมื่อ 26/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61077203132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,000,000.00
เมื่อ 18/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 18 ก.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 01 ส.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61057360237 ประกวดราคาซื้อระบบตรวจ Wind Shear(LLWAS)และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 75,999,960.00
เมื่อ 05/07/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61057411324 จ้างบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) โดยเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22,549,980.00
เมื่อ 24/05/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61057360237 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกดราคาซื้อระบบตรวจ Wind Shear (LLWAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 75,999,960.00
เมื่อ 22/05/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61057062302 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,990,000.00
เมื่อ 03/05/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 03 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 60117150266 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 60,000,000.00
เมื่อ 26/04/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 เม.ย. 2561 - 27 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 28 พ.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 29 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 60117150146 ประกวดราคาซื้อรถบันไดฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 52,000,000.00
เมื่อ 24/04/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 เม.ย. 2561 - 23 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 61047096973 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20,643,172.00
เมื่อ 24/04/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 24 เม.ย. 2561 - 10 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 พ.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 60117150266 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 60,000,000.00
เมื่อ 10/04/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
เลขที่โครงการ 60117150146 ประกวดราคาซื้อรถบันไดฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 52,000,000.00
เมื่อ 09/04/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
043/61 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกวาดสิ่งแปลกปลอม (FOD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 835,000.00
เมื่อ 13/03/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
024/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีลานจอดเพิ่มเติม พร้อมล้างคราบยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 5,000,000.00
เมื่อ 13/03/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 13 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 27 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
002/61 จ้างบริการตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / จ้างเหมาบริการ 21,706,212.00
เมื่อ 28/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
20/61 ประกวดราคาซื้อรถบันไดฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง(ปรับปรุงหลังฟังความคิดเห็น) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 52,000,000.00
เมื่อ 27/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
034-61 ประกวดราคาจ้างตัดหญ้า ถางป่าและขุดตอในพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,246,500.00
เมื่อ 27/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 27 ก.พ. 2561 - 12 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 14 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
003-61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 8,917,701.00
เมื่อ 16/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 ก.พ. 2561 - 05 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มี.ค. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
019-61 เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 60,000,000.00
เมื่อ 16/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๒๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,000,000.00
เมื่อ 31/01/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 31 ม.ค. 2561 - 12 ก.พ. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 13 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 8,917,701.00
เมื่อ 02/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 8,917,701.00
เมื่อ 02/02/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ซื้อวัสดุงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 363,954.00
เมื่อ 22/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นางสาว รมิดา วงศ์หงษ์  
023-61 ประกวดราคาเช่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่าอากาศยานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื 123,190,000.00
เมื่อ 23/01/2561
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 ม.ค. 2561 - 21 ก.พ. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 23 ก.พ. 2561 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
20/61 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบันไดฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีประกาศเชิญชวนทั่ / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื 52,000,000.00
เมื่อ 27/12/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
012/61 ซื้อแบตเตอรี่และสารละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื 127,400.00
เมื่อ 13/12/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
021/61 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื 3,300,000.00
เมื่อ 08/12/2560
[รายละเอียด]
บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 08 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 25 ธ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
023/61 ร่างประกาศและร่างเอกสารการเช่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / - 123,190,000.00
เมื่อ 27/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
001/61 เช่าอาคารสำนักงานสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / - 3,792,270.00
เมื่อ 16/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
003/61 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / - 336,000.00
เมื่อ 16/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
002/61 จ้างบริการตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / - 2,092,920.00
เมื่อ 16/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
004/61 จ้างบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) โดยเฉพาะเจาะจง
  --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / - 22,549,980.00
เมื่อ 16/11/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์