หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมการเข้าออกลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 5,500,000.00
เมื่อ 07/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 118,874,000.00
เมื่อ 05/04/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 05 เม.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 17 พ.ค. 2560 - 17 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 18 พ.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
-/2560 ประกวดราคารถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 31/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศพร้อมติดตั้ง และปรับปรุงหอบังคับการบิน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 20/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้า [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 118,874,000.00
เมื่อ 17/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจอากาศ Wind Shear (LLWAS) ระยะที่ ๑ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 19,000,000.00
เมื่อ 16/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 16 มี.ค. 2560 - 11 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 10 เม.ย. 2560 - 10 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาเช่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่าอากาศยาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / เช่า 49,000,000.00
เมื่อ 17/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 มี.ค. 2560 - 17 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 18 เม.ย. 2560 - 18 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 เม.ย. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จ้างเหมาบริการตรวจค้นบุคคลและสัมภาระผู้โดยสาร และรักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 3,139,380.00
เมื่อ 29/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / จ้างเหมาบริการ 1,020,000.00
เมื่อ 29/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
3/งป.2560 ซื้อรถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 6,350,000.00
เมื่อ 01/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 01 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 23 ก.พ. 2560 - 23 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 24 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 40,000,000.00
เมื่อ 26/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 ม.ค. 2560 - 19 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ก.พ. 2560 - 20 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 70,000,000.00
เมื่อ 26/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 26 ม.ค. 2560 - 05 มี.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0830 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 06 มี.ค. 2560 - 06 มี.ค. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 07 มี.ค. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
- ประกวดราคาจ้างทาสีลานจอดและทางวิ่ง-ทางขับอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / จ้างก่อสร้าง 14,495,000.00
เมื่อ 17/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : 17 ม.ค. 2560 - 07 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 08 ก.พ. 2560 - 08 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 09 ก.พ. 2560 / เวลา 0830 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
ซื้อรถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 17/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 40,000,000.00
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย :   
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา - น.
   โดย :   
- เช่าสำนักงานสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีพิเศษ / เช่า -
เมื่อ 00/00/543
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 00 น.
   โดย :   
- ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 70,000,000.00
เมื่อ 09/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์  
40/2559 รถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / ซื้อ 6,350,000.00
เมื่อ 06/12/2559
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือโท อัมรินทร์ มณีนพรัตน์