หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
- จัดซื้ออะไหล่ของลิฟท์สรรพาวุธ ของ ร.ล. จักรีนฤเบศร
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 140,170.00
เมื่อ 21/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี วีระยุทธ กร่างปรีชา  
- จัดซื้ออะไหล่ของระบบไฟฟ้ากำลัง ของ ร.ล. จักรีนฤเบศร
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 236,197.15
เมื่อ 10/03/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี วีระยุทธ กร่างปรีชา  
- จัดซื้ออะไหล่ระบบ sewage ของ ร.ล. จักรีนฤเบศร
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 144,503.50
เมื่อ 23/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี วีระยุทธ กร่างปรีชา  
จัดซื้ออะไหล่ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตัวเรือ ของ ร.ล. จักรีนฤเบศร
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 118,770.00
เมื่อ 23/02/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี วีระยุทธ กร่างปรีชา  
- จัดซื้ออะไหล่ของเครื่องยนต์เรือ RIB และเรือ LCVP ของ ร.ล. จักรีนฤเบศร
    --
  วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีตกลงราคา / ซื้อ 136,992.10
เมื่อ 25/01/2560
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : เรือตรี วีระยุทธ กร่างปรีชา