หน้าแรก


  ปี งป.


เลขที่ประกาศ ประกาศเรื่อง TOR รายละเอียด ข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจ้าง
ซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น IFAK จำนวน 616 ชุด   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีคัดเลือก / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,435,664.00
เมื่อ 19/03/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 26 มี.ค. 2563 - 26 มี.ค. 2563 / เวลา 0900 - 0930 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 26 มี.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT จำนวน 2,200 ยูนิต   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 550,000.00
เมื่อ 05/03/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 19 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563 / เวลา 0900 - 0930 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 19 มี.ค. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลัง กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 4,196,500.00
เมื่อ 12/02/2563
[รายละเอียด]
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 12 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 21 ก.พ. 2563 / เวลา 1000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ เอ็มเอ. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,750,000.00
เมื่อ 30/01/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 30 ม.ค. 2563 - 06 ก.พ. 2563 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 07 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 11 ก.พ. 2563 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
ซื้อรถพยาบาลสนาม จำนวน 1 คัน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 2,000,000.00
เมื่อ 23/01/2563
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 23 ม.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2563 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 31 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563 / เวลา 0800 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 03 ก.พ. 2563 / เวลา 1000 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 35 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 546,000.00
เมื่อ 16/09/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 200 เครื่อง   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 3,120,000.00
เมื่อ 11/09/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าระบบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พร. จำนวน 1 งาน   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 1,290,420.00
เมื่อ 09/09/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : - / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : / เวลา 0000 - 0000 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพัก วพร.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : - / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 783,240.00
เมื่อ 06/09/2562
[รายละเอียด]
-
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 06 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 16 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 17 ก.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ  
เช่าสัญญาณเครือข่ายสาธารณะ ชนิด Corporate และชนิดความเร็วสูง จำนวน 3 รายการ [รายละเอียด]   วิธี / ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง : e-bidding / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 991,900.00
เมื่อ 30/08/2562
[รายละเอียด]
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
[รายละเอียด]
  หน่วย : กรมแพทย์ทหารเรือ
  วัน / เวลาขายแบบ : 30 ส.ค. 2562 - 06 ก.ย. 2562 / เวลา 0000 - 0000 น.
  วัน / เวลายื่นซอง : 09 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
  วัน / เวลาเปิดซอง : 10 ก.ย. 2562 / เวลา 0830 - 1630 น.
   โดย : นาวาตรี สุธรรม ปันท่าเรือ