ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ยศ.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน นราวัสดุ
ราคาที่เสนอ  
 106,590.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน นราวัสดุ 106,590.00 บาท