ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64087161633
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๗ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 256,750.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด 256,750.00 บาท