ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077143919
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมช่องทางควบคุมการเข้า - ออกเขตการบิน (Control Post)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 287,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด 287,000.00 บาท