ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077202754
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,199,470.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด 1,199,470.00 บาท