ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077152133
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคาร West Vault
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.เอ็นจีเอส 2018
ราคาที่เสนอ  
 92,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.เอ็นจีเอส 2018 92,000.00 บาท