ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64067571154
ประกาศเรื่อง  
 เช่าระบบคลาวน์ (Cloud Server) ประจำปี งป.๖๔
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 41,088.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 41,088.00 บาท