ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017008842
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน ๑๙ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 354,450.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด 354,450.00 บาท