ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63127410071
ประกาศเรื่อง  
 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักผ่อน ตม. ขาเข้าระหว่างประเทศ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 23,732.60 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 23,732.60 บาท