ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63117140703
ประกาศเรื่อง  
 เช่าระบบ Cloud Server และต่ออายุใบรับรอง SSL Certificate เว็บไซต์ของ กทภ. ระยะเวลา ๑ ปี
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 159,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด 159,000.00 บาท