ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63117139420
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการระบบข้อมูลกระเป๋าผู้โดยสารและรับส่งข้อมูล IATA Type B Message โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แอร์โร เอ็นเอเบิ้ล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,815,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แอร์โร เอ็นเอเบิ้ล จำกัด 4,815,000.00 บาท