ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63107319507
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในอาคารสำนักงาน กทภ. หลังใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 1,684,180.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 1,684,180.00 บาท