ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63097415467
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการระบบข้อมูลกระเป๋าผู้โดยสารและรับส่งข้อมูล IATA Type B Message โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แอร์โร เอ็นเอเบิ้ล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 963,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แอร์โร เอ็นเอเบิ้ล จำกัด 963,000.00 บาท