ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 11/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ประจำปี งป.๖๓
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 85,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส จำกัด 85,600.00 บาท