ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017342972
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาจัดนิทรรศการในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สุตตากรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 30,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สุตตากรุ๊ป จำกัด 30,000.00 บาท