ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017268665
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อตู้เอกสาร แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑๐ ตู้
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ธมนวรรณ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 66,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ธมนวรรณ ซัพพลาย 66,000.00 บาท