ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017102179
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อเก้าอี้ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และห้องรับรอง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
ราคาที่เสนอ  
 81,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เฉพาะเจาะจง (ข)



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 81,600.00 บาท