ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017090592
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 103,870.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 103,870.00 บาท