ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62127359703
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อพัดลมไอเย็นสำหรับพื่นที่ ๕๐ ตารางเมตร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 470,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เฉพาะเจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 470,000.00 บาท