ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62127014394
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 479,997.72 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เฉพาะเจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 479,997.72 บาท