ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62107262900
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน นวนครภัณฑ์ (999)
ราคาที่เสนอ  
 394,590.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน นวนครภัณฑ์ (999) 394,590.00 บาท