ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62107262205
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 448,605.90 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด 448,605.90 บาท