ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62107225749
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพักผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ราชาโยค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 718,549.90 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ตามมาตรา ๕๖ (๒) (จ) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ราชาโยค จำกัด 718,549.90 บาท