ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62107226066
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 932,767.24 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ตามมาตรา ๕๖ (๒) (จ) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด 932,767.24 บาท