ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62097471272
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์ (Balloon Light)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,986,990.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารายต่ำที่สุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด 1,986,990.00 บาท