ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62097064274
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสายลำเลียงสัมภาระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,192,350.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 1,192,350.00 บาท