ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62097063721
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 30 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 798,404.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด 798,404.00 บาท