ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 เช่าสัญญาณเครือข่ายสาธารณะ ชนิด Corporate และชนิดความเร็วสูง จำนวน 3 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 768,795.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 768,795.00 บาท