ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 6/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
  จ้างเหมาบริการดุแลระบบ wifi TOT
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 53,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสม



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 53,000.00 บาท