ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 7/ป.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ทำห้อง Self - Access Learning center
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 510,604.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด 510,604.00 บาท
2 บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด 510,604.00 บาท