ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.39/2562
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลฯจำนวน 1 คัน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทย จีแอล จำักด
ราคาที่เสนอ  
 14,980,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทย จีแอล จำักด 14,980,000.00 บาท