ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.42/2562
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,995,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 1,995,000.00 บาท