ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT จำนวน 2,200 ยูนิต
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ราคาที่เสนอ  
 550,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 550,000.00 บาท