ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 47/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา BETADINE THROAT SPRAY ๒๕ มล. จำนวน 300 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 64,200.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 64,200.00 บาท