ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62027267715
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 4 หัวอัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,306,300.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 3,306,300.00 บาท