ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 35/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา Utmos ๓๐ มก. จำนวน 100 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริาัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 12,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริาัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด 12,000.00 บาท