ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017166748
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง X-RAY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 833,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 833,000.00 บาท