ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127480027
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อโพเดียมพร้อมไมโครโฟน ขนาด ๔๙x๔๙x๑๑๗ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 19,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด 19,800.00 บาท