ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127030118
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 14,850,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด 14,850,000.00 บาท