ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างบริการวิชาการในโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลและสายงานแพทย์ทหาร ประจำปี งป.62 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ  
 1,000,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000,000.00 บาท