ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127102788
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อโฟมชนิดเอเควียส ฟิล์ม ฟอร์มิ่ง โฟม (AFFF)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 399,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 399,600.00 บาท