ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127102464
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุอเนกประสงค์ (สแกนผนัง/พื้น)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 9,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด 9,800.00 บาท